Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim
2014

 

Trwa realizacja projektu systemowego „Siedmiomilowy krok” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

W okresie kwiecień – wrzesień 2014 r. uczestnicy projektu uczestniczyli w następujących szkoleniach:

 

·         31 osób skierowanych zostało na szkolenie z zakresu Warsztaty motywacji umiejętności społecznych i osobistych;

  • 31 osób skierowanych zostało na szkolenie z zakresu Doradztwo zawodowe grupowe - warsztaty diagnozy zawodowej oraz poradnictwo indywidualne;
  • 29 osób skierowanych zostało na szkolenie z zakresu Poradnictwo specjalistyczne o prawach i uprawnieniach z zakresu prawa pracy, cywilnego i rodzinnego służące przywróceniu samodzielności życiowej w tym powrotu na rynek pracy;
  • 29 osób skierowanych zostało na szkolenie z zakresu Obsługa komputera z Internetem – podstawy bez uzyskania kompetencji w zakresie ECDL;
  • 12 osób skierowanych zostało na szkolenie z zakresu Podstawy obsługi kasy fiskalnej z fakturowaniem i  minimum sanitarnym.

 

 

Ponadto czworo uczestników projektu kontynuuje zajęcia szkolne związane z uzupełnieniem wykształcenia ogólnego na poziomie ponadgimnazjalnym w LO dla Dorosłych w Konstantynowie Łódzkim. 
 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje w 2014 roku siódmą edycję projektu ,,Siedmiomilowy krok”. W miesiącu marcu zakończyliśmy rekrutację, do jego udziału zrekrutowano 31 osób, kontynuuje udział 7 osób. 
 
Uczestnicy od kwietnia korzystają ze wsparcia w zakresie:
 
*     warsztatów motywacji umiejętności społ. i osobistych celem przywrócenia samodzielności życiowej, w tym powrotu na rynek pracy
*     doradztwa zawodowego grupowego w formie warsztatów diagnozy zawodowej i poradnictwa indywidualnego
*     podnoszenie wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym - LO dla Dorosłych
 
Kolejny etap to szkolenia z zakresu gospodarowania czasem i budżetem domowym, poradnictwo prawne i kurs komputerowy.
 

Dyrektor Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej im Bł. R. Chylińskiego w Konstantynowie Łódzkim ogłasza nabór w ramach umowy zlecenia od kwietnia do grudnia 2014 r. na stanowisko asystenta rodzinnego w ramach realizowanego w 2014 r. projektu „Siedmiomilowy krok” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1)

Ogłoszenie do pobrania:  (do pobrania.PDF)
Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Konstantynowie Łódzkim

OGŁASZA  NABÓR

UCZESTNIKÓW DO UDZIAŁU W  PROJEKCIE

 Informacje dotyczące projektu:

 PRIORYTET VII  Promocja integracji społecznej 

DZIAŁANIE  7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

PODDZIAŁANIE  7.1.1     Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

TYTUŁ PROJEKTU: „Siedmiomilowy krok”

Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Konstantynowie Łódzkim

Okres realizacji projektu: 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

Rekrutacja prowadzona w okresie 10.01.2014 r. – 28.03.2014 r.

Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:

kobiety i mężczyźni zamieszkali na terenie Konstantynowa Łódzkiego bezrobotni, nieaktywni zawodowo, zatrudnieni, zagrożeni wykluczeniem społecznym, którzy są w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), korzystają ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Zajęcia z beneficjentami będą prowadzone w okresie: 01.04.2014 r. – 19.12.2014 r.

Przewidziane w projekcie działania mają na celu: podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych, rozwijanie umiejętności w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami informatycznymi, zdobywanie umiejętności niezbędnych do poruszania się na otwartym rynku pracy, planowania kariery zawodowej, przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, kształcenie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, zdobywanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. W ramach projektu przewidziane jest również wsparcie finansowe zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społeczne.

 

Działania projektu:

-        przeprowadzenie cyklu warsztatów psychologicznych,

-        doradztwo zawodowe - grupowe i poradnictwo indywidualne,

-        wsparcie w formie poradnictwa specjalistycznego z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, pracy,

-        przeprowadzenie szkoleń zawodowych np. obsługa wózków jezdniowych, obsługa kasy fiskalnej, opiekun osób starszych itp.

-        podstawy obsługi komputera z Internetem

 

Rekrutacja prowadzona jest w okresie od 10.01.2014 r. do 28.03.2014 r. przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Dział Pomocy Środowiskowej przy ul. Sucharskiego 1.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z rejonowymi pracownikami socjalnymi od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 16, wtorek 9 – 17 w MOPS  ul. Sucharskiego 1 tel. 42 211 50 58.

 

 

Koordynator                                                                                            Dyrektor MOPS

Małgorzata Kuśmierczyk                                                                           Paweł Sibiński